NerdZ 4 Ever Slimspel.nl
3971404 | guest | V2.62


Search :     Cat.   order 

SF books : Charles Stross - Accelerando

v3| by a3 on 2007-04-17 00:07:56    (9001) rating
0

Read : 0703
Here's a quick & dirty review :

It's like reading a book by William Gibson being stoned : one crazy idea after another, and on a few occasions I considered quitting the book, but was alway curious of what he would come up with next.
Maybe it's no coincidence that the book starts in Amsterdam..

The story is about the adventures of 3 generations of the Macx family in a very fast forwarding future (from now to the far future in just a century).

The book made quite an impression and entered Stross into the SF hall of fame (or maybe he already was there before the book).

Ideas/themes - in no particular order and as far as I can remember them (hoping I understood them in the 1st place ;-):

 • Aineko - the super intelligent cat  (AI Neko)
 • The Singularity - the point in time where computers are too smart to be understood by humans
 • planet sized 'Matrioshka Brains'
 • a space ship which contains uploaded copies of its crew and therefore is very small
 • a virtual space which can be altered at will by its inhabitants
 • aliens (the Wunch)
 • other aliens whose currency is 'experiences'
 • Galaxy sized intelligences
 • alien network or routers connected by wormholes or is wormholes connected by routers
 • conversion of all matter (Venus, Mars - the Earth !) to 'computronium' by run-away computation
 • simulated child raising - pick the best outcome
 • having a distributed mind - spawning of 'ghosts' to do various tasks 
 • business models as sentient entities
 • a house where rooms are lightyears away (ripped off Dan Simmons' farcaster')
 • uploading oneself into the net
 • regeneration of the dead - by the 'Vile offspring' - computers that took over the Solar System
 • multiple versions of the same person existing at the same time - spawn a copy to take risks, spawn a copy to settle down and raise a family
 • 'utility fog' - clouds of Nano which you can command to generate whatever you like
 • DRM controled by the mob (called the Maffyia)
 • balloon cities floating in/on top of Saturn's surface
 • generating energy off the rotational forces of planets
 • an Islamic scholar ordered to spread the word in the outer solar system
 • he spends simulated time in a simulated paradise with lots of temptations (women) which he has to resist
 • sentient lobsters who build huge spaceships
 • always having a hot back-up ready in case you die - which allows your kids to play very rough with torture and killings..
 • simulated sex where you can be a woman if you're a man (and the other way around)

And all these in just one book !

So this is a (sometimes too) fast moving book, crazy story, crazy (but interesting) ideas - some parts beyond comprehension but always entertaining and funny.


Hieronder een buitengewoon grappige vertaling van Babelfish :

Hier een snel & vuil overzicht: Het als leest een boek door William Gibson die wordt gestenigd: één gek idee na een andere, en bij een paar gelegenheden die ik heb nagedacht ophoudend met het boek, maar geweest alway nieuwsgierig van wat hij daarna komen=zou= op met. Misschien is het geen toeval dat het boek in Amsterdam.. begint Het verhaal is over de avonturen van 3 generaties van de familie Macx in een zeer snelle het door:sturen toekomst (van nu aan de verre toekomst in enkel een eeuw). Het boek maakte vrij een indruk en ging Stross in de zaal SF van bekendheid (of misschien was hij reeds daar vóór het boek) in. Ideeën/thema's - in geen bepaalde orde en voor zover ik hen (hopend begreep ik hen in de 1ste plaats; -) kan herinneren: * Aineko - de super intelligente kat (AI Neko) * De Bijzonderheid - het punt op tijd waar de computers te slim zich om door mensen zijn te begrijpen * planeet gerangschikte ' Hersenen Matrioshka ' * een ruimteschip dat geuploade exemplaren van zijn bemanning bevat en daarom zeer klein is * een virtuele ruimte die kan worden veranderd bij zal door zijn inwoners * vreemdelingen (Wunch) * andere vreemdelingen de van wie munt ' ervaringen ' is * Melkweg gerangschikte intelligences * het vreemde netwerk of de routers die door wormholes wordt aangesloten worden of wormholes aangesloten door routers * omzetting van al kwestie (Venus, Mars - de Aarde!) aan ' computronium ' door vluchtelingsberekening * het gesimuleerde kind opheffen - pluk het beste resultaat * hebbend een verdeelde mening - het kuit schieten van ' spoken ' om diverse taken te doen * bedrijfsmodellen als sentient entiteiten * een huis waar de ruimten lightyears weg zijn (gescheurd van Dan Simmons' farcaster ') * het uploaden van in het net * regeneratie van de doden - door de ' Verachtelijke nakomelingen ' - computers die het Zonnesysteem overnamen * veelvoudige versies van de zelfde tezelfdertijd bestaande persoon - schiet een exemplaar kuit om risico's te nemen, een exemplaar kuit te schieten om neer te regelen en een familie op te heffen * ' nutsmist ' - wolken van Nano die u kunt bevelen om te produceren van wat u houdt * DRM controled door menigte (genoemd Maffyia) * ballonsteden die in/bovenop de oppervlakte van Saturnus drijven * het produceren van energie van de rotatiekrachten van planeten * een Islamitische geleerde die wordt bevolen om het woord in het buiten zonnesysteem uit te spreiden * hij brengt gesimuleerde tijd in een gesimuleerd paradijs met veel verleidingen (vrouwen) door dietegen hij zich moet verzetten * sentient zeekreeften die reusachtige spaceships bouwen * altijd hebbend hete hulp klaar voor het geval dat u sterft - die uw jonge geitjes toestaat om zeer ruw met marteling en moord te spelen.. * gesimuleerd geslacht waar u een vrouw kunt zijn als u een mens (en de andere manier rond) bent En al deze in enkel één boek! Zo dit is (soms ook) snel bewegend boek, gek verhaal, gekke (maar interesserend) ideeën - sommige delen voorbij begrip maar altijd het onderhouden en grappig.
http://www.antipope.org/charlie/fiction/faq.html
only registered users can view responses

Other articles in SF

TitleCreatedBy
The Drake Equation - calling all Aliens2008-11-27a3
Scary future ?2008-11-21a3
In memoriam - Michael Crichton2008-11-08a3
Zou het dan toch echt?2008-10-21jan
SCI-FI goodies2008-07-24a3
Interview with Bruce Damer1997-02-28a3
The 10 Most Prophetic Sci-Fi Movies Ever2008-03-31a3
Sci-Fi for real!2008-01-25r g
Virtual Words - links en whatever happened to immersive VR ?2007-05-24a3
BBC - My Science Fiction Life2007-05-12a3